De Vreedzame Wijk - Invoering

Hoewel in elke wijk de situatie anders is, en dus maatwerk is geboden, gaat de voorkeur uit naar een ‘schillenmodel’: eerst de organisaties en doelgroepen die dicht bij de school liggen (voorschool, ouders, tussenschoolse opvang), dan de organisaties die iets verder weg liggen (verlengde schooldag, kinderopvang wijkwelzijnsorganisatie). En zo verder uitbreiden. 

De invoering duurt normaliter twee jaar. Een belangrijk onderdeel van de implementatiestrategie is het creëren van ‘eigenaarschap’. Dat betekent bij professionele organisaties bijvoorbeeld: het instellen van een stuurgroep, een combinatie van training van personeel met bezoek op de werkvloer en coaching, inpassing in missie en visie, en verankering in de organisatie.

Er wordt dus ook snel een lokale coördinator gezocht, die onder begeleiding van een externe adviseur langzamerhand op eigen kracht De Vreedzame Wijk kan coördineren. Er ligt een basis stappenplan dat in elke wijk kan worden aangepast. In het kort de stappen:

1. Verkenning en voorlichting
2. Selectie deelnemende partners en officieel startmoment
3. Instellen stuurgroep Vreedzame Wijk 
4. Instellen stuurgroep per partner/doelgroep
5. Uitvoeren trainingen en informatiebijeenkomsten
6. Train-de-trainer
7. Knopen leggen: wat is er al en wat versterkt elkaar?
8. Vreedzame Kinderraad, Kinderwijkmanifest en scholenacties rondom manifest
9. Training wijkmediatoren
10.Informatieve bijeenkomsten
11.Nieuwsbrief/communicatie
12.Afsluitende wijkbijeenkomst 


Van meet af aan wordt de borging van activiteiten na de invoeringsfase meegenomen. De lokale regisseur zal na de invoering in staat moeten zijn om De Vreedzame Wijk te blijven aansturen, liefst vanuit reguliere structuren en middelen.