Utrecht - Overvecht

Kennismaking

In Overvecht zijn 12 basisschool locaties, waaronder 1 school voor speciaal onderwijs. Al deze scholen en ook het Trajectum college werken met het Vreedzame school programma. Samen met ouders, bewoners en wijk organisaties wordt samen gewerkt aan een goed pedagogisch klimaat. Een wijk waar iedereen goed en prettig samen woont, zich welkom voelt en waar conflicten worden opgelost en waarbij alle volwassenen, kinderen en jongeren op eenzelfde positieve manier aanspreken. Wat kinderen op hun Vreedzame School leren wordt ook toegepast in de wijk.
 
Veel mensen die in de wijk met kinderen en jongeren werken doen mee, zoals de docenten van het Trajectum college,  pedagogisch medewerkers van de peutercentra van Spelenderwijs, sociaal makelaars in speeltuinen, buiten speel plekken en buurthuizen, jongerenwerkers, de wijkagenten jeugd, de buurtteams, de bibliotheek, (vrijwillige) medewerkers van Al Amal, sportverenigingen zoals de Vechtzoom, de Dreef en PHOENIX, kunst en cultuuraanbieders zoals het UCK of PM dance, buurtcoaches van Harten voor Sport en zwembad de Kwakel.

Kinderen van groep 7 van alle scholen vormen jaarlijks een wijk kinderraad en denken mee over kwesties die in de wijk om oplossingen vragen bijvoorbeeld het buitensluiten van kinderen op buiten speelplekken. De schoolmediatoren van groep 8 worden opgeleid tot wijkmediator en kunnen helpen bij het oplossen van conflicten in bijvoorbeeld speeltuinen of in hun eigen straat.  Per jaar worden er circa 60 wijkmediatoren opgeleid. 

Voor ouders en bewoners worden voorlichtingen en trainingen georganiseerd over de Vreedzame school en wijk. Ook zijn er ouders opgeleid tot oudermediator. Zij vormen samen met professionals van verschillende organisaties een wijk mediatie netwerk. Zij kunnen elkaar helpen bij het oplossen van basisconflicten in de wijk. Ook organiseren ouders naschoolse activiteiten voor kinderen in buurthuis en  speeltuin.

Op deze manier willen we in Overvecht bouwen aan een gemeenschap, waarin we elkaar kennen, op een positieve manier met elkaar omgaan, elkaar respecteren met alle verschillen die er zijn, conflicten oplossen. We voelen ons samen verantwoordelijk voor een wijk waar ouders, bewoners en mensen die in de wijk werken, zich met elkaar bekommeren om een goed opvoed klimaat met gedeelde waarden en normen voor al ´onze´ kinderen en jongeren..