Privacybeleid

Algemeen

Deze privacyverklaring volgt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG volgt met ingang van 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens op. De AVG is een Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie.

Doel van het verzamelen van informatie

Ons algemene doel is om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het pedagogisch beleid van scholen en wijkinstellingen, om zo kinderen en jongeren goed voor te bereiden op deelname aan de democratische samenleving.
Onze diensten zijn gericht op scholing en professionalisering van de beroepspraktijk van professionele opvoeders en ouders en bewoners om zo de pedagogische samenhang in de wijk of stad te bevorderen.
Om onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, hebben we bepaalde gegevens van u nodig.

Voor trainingen, bijeenkomsten en nieuwsberichten schrijft u zich in met een formulier of via uitwisseling per mail. Deze gegevens gebruiken wij om u in te schrijven en hebben wij nodig voor de uitvoering van de training/bijeenkomst en/of u op de hoogte te houden van ontwikkelingen.

Inhoud van de informatie

U vertrouwt ons uw gegevens toe en u mag er op vertrouwen dat wij uw gegevens beschermen.
Wij leggen de volgende gegevens vast:

  • Naam, functie en (werk)adres van de deelnemende professional cq bewoner.
  • Telefoonnummers en e-mailadressen voor een goede bereikbaarheid.

Veilig verwerken van de informatie

We verwerken de informatie uitsluitend voor het doel waarvoor zij zijn opgegeven. We hebben voldoende maatregelen genomen voor de beveiliging tegen verlies en tegen onrechtmatige toegang van de persoonsgegevens. Zo gebruiken wij beveiligde ICT-omgevingen voor onze documenten en verwerken wij gegevens in beveiligde registratieprogramma’s.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is. Uw (werk)adresgegevens bewaren wij maximaal 5 jaar.

Toegang tot de persoonsgegevens

Toegang tot de gegevens hebben:

  • Directeur/bestuurder als eindverantwoordelijke
  • Trainers die de trainingen/bijeenkomsten verzorgen
  • Medewerkers met administratieve en ondersteunende (PR) taken, voor zover ze deze nodig hebben voor de uitvoering van hun werk.

Toestemming voor het uitwisselen van informatie met derden

Wij vragen u vooraf toestemming voor het uitwisselen van persoonsgegevens met personen of instellingen van buiten Stichting Vreedzaam. Daarbij informeren wij u over het doel van de uitwisseling, de persoon of instelling en de aard en inhoud van de gegevens. Indien u geen toestemming geeft, wisselen wij geen gegevens uit.

Foto en filmmateriaal

Wij vragen altijd van te voren toestemming voor gebruik van foto of filmmateriaal. Indien iemand geen toestemming geeft wordt hij/zij buiten de opnames gehouden in onderstaande situaties:

  • Voor publicaties in nieuwsbrief of op de website
  • Voor foto- en filmopnames door derden
  • Voor gebruik op de groepsapp (indien aanwezig)

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

Recht op inzage, correctie, overdraagbaarheid en gegevenswissing

U kunt een verzoek aan ons doen tot inzage, correctie, overdracht of verwijdering gegevens via ons e-mailadres info@stichtingvreedzaam.nl.

Klachten

Wanneer u een klacht heeft over de wijze waarop Stichting Vreedzaam uw persoonsgegevens behandelt, kunt u deze klacht indien via een e-mail naar info@stichtingvreedzaam.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden ingetrokken of gewijzigd door de Raad van Toezicht van Stichting Vreedzaam. Deze privacyverklaring treedt in werking vanaf 13 maart 2019.

Vragen

Indien u vragen hebt over uw privacy of deze privacyverklaring of gebruik wilt maken van één van de in deze verklaring opgenomen rechten, dan kunt u een e-mail sturen naar info@stichtingvreedzaam.nl.

Utrecht, maart 2019