De Vreedzame Wijk zijn we samen!

Samen zijn we verantwoordelijk voor een prettige leefomgeving. Kinderen, jongeren, ouders, opvoeders kunnen hier een grote bijdrage aan leveren. Maar ook wijkcoaches, leerkrachten, jongerenwerkers en (stads)bestuurders spelen een rol. Samen werken we aan een veilige en vreedzame wijk, waar bewoners zich betrokken voelen en gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor het creëren van een prettige leefomgeving.

De Vreedzame Wijk

Een positieve en vreedzame leefomgeving. Dat wil iedereen, toch is het niet vanzelfsprekend. Met een uitgebreid programma voor kinderen, jongeren, professionals en vrijwilligers wil de Vreedzame Wijk vaardigheden en kennis aanleren over conflictoplossing, communicatie, samenwerking en democratisch burgerschap. Door deze trainingen worden mensen uitgerust om actief bij te dragen aan een Vreedzame Wijk. Dat doen we door samen te werken met ouders, bewoners, scholen, sportclubs en jeugdorganisaties. De Vreedzame Wijk biedt daarbij begeleiding en ondersteuning.

“Kinderen actief deel laten uitmaken van een gemeenschap maakt hen sterk ”

De Vreedzame aanpak

Elke wijk is anders. We hanteren een algemeen stappenplan als je in jouw wijk aan de slag wil met de Vreedzame aanpak. Natuurlijk passen we dat iedere keer aan op de lokale situatie. Vreedzaam is een pedagogisch programma en vertrekt vanuit perspectief op jeugd. Zo bieden we kinderen en jongeren zoveel mogelijk democratische oefenplekken in de wijk waar zij met ondersteuning van wijkpartners hun opgedane vaardigheden kunnen versterken. Denk aan samen afspraken maken op een buurt-plein, in het buurthuis, je stem laten horen in een kinderwijk-raad of commissie, wijkmediatoren opleiden of een fairplay Buitenspeeldag organiseren.

In de wijk komen kinderen en jongeren in contact met vele ‘mede-opvoeders’ die hen allemaal op hun eigen manier benaderen. Hoe kunnen we hier meer samenhang in aanbrengen zodat het voor jeugd duidelijker is wat er verwacht wordt op gebied van gedrag, taal en vaardigheden. Oftewel met de vreedzame wijk werken we met alle partijen toe naar een gemeenschappelijke pedagogische visie in de wijk. Denk aan gezamenlijke intervisie rondom het doel, trainingen of inspiratie via netwerkbijeenkomsten.

Tijdens het invoeringstraject loopt een lokale wijkcoördinator mee met de externe vreedzame wijk-adviseur, zodat het eigenaarschap in de wijk wordt belegd en de coördinatie langzamerhand op eigen kracht in de wijk kan plaatsvinden en geborgd wordt.

Vreedzame beweging versterken

Met Stichting Vreedzaam willen we de Vreedzame beweging ondersteunen en verder op gang brengen. We ontwikkelen en verspreiden ideeën, trainingsmateriaal en interactieve tools. We organiseren ontmoetingen, trainingen en netwerkbijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen. We leiden lokale trainers op zodat zij er in hun wijk of organisatie actief mee aan de slag kunnen. Want het gebeurt natuurlijk op lokaal niveau, in de scholen, organisaties en de wijken.

Wat doet Carola vandaag?

“In Utrecht Noordwest hebben we met de Kinderwijkraad een Kinderwijk Manifest opgesteld. Dit hebben we feestelijk gepresenteerd aan ouders, wijkpartners, deelnemende scholen en gemeente. We hebben leuke Opsteker-ansichtkaarten laten drukken die alle kinderen kunnen verspreiden. Met het Wijkbureau hebben we contact gehad om de verbinding te maken tussen dat wat er gebeurt in de wijk en wat de kinderen belangrijk vinden. Een picknick staat in ieder geval op de planning: praten met elkaar over de wijk – met jong en oud –, prikken en schoonmaken, en tot slot een lekker broodje eten samen.”

De relatie met De Vreedzame School

De Vreedzame Wijk komt voort uit De Vreedzame School, een programma voor democratisch burgerschap. Een groot aantal basisscholen werkt met dat programma. Kinderen leren conflicten constructief op te lossen, ze krijgen een stem en verantwoordelijkheden. Ze leren op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan en zich verbonden te voelen met de gemeenschap. Al deze eigenschappen en vaardigheden zijn ook buiten de schoolmuren belangrijk. De filosofie, de principes en de werkwijze van de Vreedzame School willen we overdragen aan zoveel mogelijk ‘mede-opvoeders’ die met kinderen na schooltijd in contact komen. Vanuit die gedachte is De Vreedzame Wijk ontstaan: ‘it takes a village to raise a child’.