De Vreedzame Beweging

De Vreedzame beweging is op veel plekken in Nederland actief. Dat gebeurt door wijkcoördinatoren, trainers, ambassadeurs, leerkrachten, mediatoren, kinderen, ouders, wijkagenten en vrijwilligers. Samen met gemeenten, partnerorganisaties en andere betrokkenen geven zij praktische invulling aan de ideeën van de vreedzame beweging. Dat doen ze onder andere op scholen, bij sportclubs, BSO’s, in de speeltuin, de stadsboerderij en bij het naschoolse programma in de wijk.

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder”

Stichting Vreedzaam

Met Stichting Vreedzaam willen we de Vreedzame beweging ondersteunen en verder op gang brengen. We ontwikkelen en verspreiden ideeën, trainingsmateriaal en interactieve tools. We organiseren ontmoetingen, trainingen en netwerkbijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen. We leiden lokale trainers op zodat zij er in hun wijk of organisatie actief mee aan de slag kunnen. Want het gebeurt natuurlijk op lokaal niveau, in de scholen en de wijken

“Practice what you preach”

Waar staan wij voor

Sta je er wel eens bij stil? Wie zit over 30 jaar op jouw stoel? Wie heeft dan jouw baan overgenomen? Wie is dan de burgemeester, de wijkagent, de bakker om de hoek of de leerkracht?fwel, wie bepalen over 30 jaar hoe de maatschappij er uit zal zien? En wie organiseert dan de Avondvierdaagse, Iftars, Herdenkingen, demonstraties? Wie is er dan trainer bij de sportvereniging? Wie organiseert een bewonersinitiatief?

Wie gelooft er dan dat zij zelf — eigenhandig — de buurt een stuk beter, leuker en gezelliger kunnen maken? Hopelijk hebben de kinderen en jongeren die wij nu in de wijk opvoeden dan het stokje van ons overgenomen, om voort te zetten waar wij nu mee bezig zijn en zelfs nog beter dan de huidige generatie.

Dit gaat niet vanzelf. Zoals de Utrechtse pedagoog Micha De Winter (2012) zegt: ‘Democratische burgers worden niet geboren, ze worden gevormd.’ Met elke nieuwe generatie geven we de maatschappij opnieuw vorm. Met ons werk willen we een bijdrage leveren aan het goed voorbereiden van kinderen en jongeren op deelname aan de democratische samenleving. Die democratie staat of valt met het vermogen en de wil van haar burgers om een bijdrage te leveren aan het algemeen belang, zich verantwoordelijk te voelen voor de gemeenschap, open te staan voor verschillen tussen mensen en op een vreedzame wijze conflicten op te lossen.

In ons manifest hebben we zeven uitgangspunten verwoord die de kern vormen van ons werk.

Het team

Annemiek van Vliet is directeur van Stichting Vreedzaam, Merlijn Slothouber is sociaal regisseur en Agnes Pols projectleider. Samen met enkele zzp’ers faciliteren ze de landelijke vreedzame beweging, die door vele wijkcoördinatoren, trainers, ambassadeurs, leerkrachten, mediatoren, kinderen, ouders, wijkagenten, vrijwilligers, partnerorganisaties, gemeenten en andere betrokkenen gedragen wordt.

Annemiek van Vliet (1969) is cultureel-antropoloog en bedrijfskundige. Als voormalig directeur-bestuurder van welzijnsorganisatie DOENJA in Utrecht heeft zij sinds 2009 de pedagogische uitgangspunten van Vreedzaam in de praktijk omarmd. Samen met Dennis de Vries heeft ze de stichting verder opgebouwd vanuit het gedachtegoed van initiatiefnemers Leo Pauw en Caroline Verhoef.

Merlijn Slothouber (1975) studeerde Algemene Cultuurwetenschappen en werkte als programmaleider bij Taal Doet Meer en als manager bij het Rode Kruis. Zij volgde opleidingen in o.a. Geweldloze Communicatie, Mediatie en Verandermanagement. In de samenwerking met zeer diverse mensen en partners leerde ze in de praktijk over een inclusief ontwikkelklimaat en wat Vreedzaam daarvoor kan betekenen.

Agnes Pols (1960) is stadspedagoog en als projectleider Vreedzame Wijken werkzaam bij stichting Vreedzaam. Als sociaal pedagoog gaat ze er van uit dat een veilige omgeving rond kinderen en jongeren ervoor zorgt dat zij zich kunnen ontwikkelen tot democratisch burger. Haar ervaring in diverse organisaties zowel in het onderwijs, het sociale domein als de gemeente zet zij in om samenwerkingsverbanden te creëren rondom jeugd en het gedachtengoed van Vreedzaam uit te dragen.

Raad van Toezicht

Abdel Harchaoui (1966) werkt als Bbz professional bij Ferm Werk (uitvoerder sociaal domein). Hij is mede eigenaar van MIO Partner, Maatwerk in Ondernemerschap en bestuurder bij DOK 030. Abdel heeft meer dan 20 jaar ervaring als bedrijfsadviseur/ondernemerscoach en heeft ook als beleidsmedewerker diversiteitsbeleid gewerkt bij ROCMN. Tot slot bekleedt Abdel ook de functie van lid RvT bij U-Stal.


Marja Blom (1953) heeft geschiedenis gestudeerd in Utrecht en daarna achtereenvolgens gewerkt als lerares geschiedenis, schoolleider, inspecteur van het onderwijs en schoolbestuurder in Utrecht. De laatste jaren voor haar pensionering was ze verbonden aan de Universiteit Utrecht als kwartiermaker regionale academische werkplaats onderwijs. Ze zet haar ervaring nog steeds in voor vrijwilligerswerk ten behoeve van kinderen en jongeren die dat het hardste nodig hebben. “Ik denk dat het in deze tijd belangrijker is dan ooit dat we onze kinderen leren om de democratie en de daarbij horende waarden in stand te houden. Dat is ook waar stichting Vreedzaam al jaren voor staat. Ik lever daar graag een bijdrage aan.”


Bas de Koning (1947) was schoolmeester en schooldirecteur en directeur-bestuurder van schoolbegeleidingsdiensten in Utrecht (o.a. Eduniek). Vanuit deze functie heeft hij veel te maken gehad met De Vreedzame School en De Vreedzame Wijk die vanuit de schoolbegeleidingsdienst zijn gestart. Hij vond en vindt het gedachtengoed van Vreedzaam zo belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, dat hij graag een bijdrage levert aan Stichting Vreedzaam.

Jitske Rienstra (1957) werkt als pedagogisch beleidsmedewerker bij stichting kinderopvang Ludens (Utrecht). Zij ontwikkelt en implementeert pedagogisch beleid voor kinderdagverblijven en BSO’s (53 locaties). Daarvóór werkte Jitske als manager in de kinderopvang. Vanuit deze functie heeft zij geparticipeerd in Vreedzame Wijken in Utrecht. "Het is interessant en bemoedigend om te zien dat op een BSO de kinderen van een Vreedzame School vaardiger zijn in het zelfstandig oplossen van onderlinge conflicten. Graag draag ik op deze manier mijn steentje bij aan het bouwen aan een Vreedzame samenleving."

Amina Berkane Abakhou (1973) is als jonge migrantenvrouw aan de onderkant van de ladder begonnen in de ouderenzorg. Door een combinatie van studeren en praktijkervaring klom ze zich langzaam omhoog tot een managementfunctie en een hbo-bachelor "Management zorg en welzijn". Hierna maakte ze de stap naar coaching en gedragsverandering. Binnen deze tak van sport richt ze zich voornamelijk op vraagstukken omtrent diversiteit. Haar grootste passie is het inspireren van vrouwen met een migratie-achtergrond om het initiatief te nemen dat zij durfde te nemen als jonge vrouw. Amina is de oprichter van stichting Basmah Academy en projectleider van Wijksupport. Daarnaast schuift ze regelmatig aan bij verschillende beleidstafels, waar ze de brug tussen beleid en praktijk vormt en zich hard maakt voor minderheden. “Van nature ben ik tot vrede geneigd en probeer ik waar en wanneer het nodig is mensen en groepen aan elkaar te verbinden. Als lid van RvT van stichting Vreedzaam wil ik mijn steentje bijdragen in het goed hebben met elkaar ook wanneer wij verschillende perspectieven hebben”.

Partners

Stichting Vreedzaam wil kennis en ervaring over vreedzame initiatieven en projecten zo breed mogelijk delen. Daarom werkt Stichting Vreedzaam samen met partners die waardevolle initiatieven in de Vreedzame Wijk een stapje dichterbij brengen.

Vreedzame Wijk App

Op zoek naar Vreedzame inspiratie? Benieuwd naar mooie voorbeelden uit de wijken? Of een Vreedzaam spiekbriefje bij de hand? Met de Vreedzaam-app heb je makkelijk toegang tot alle producten en materialen die door ons en in de wijken worden ontwikkeld.

Je kunt de App eenvoudig downloaden via de volgende stappen:

  1. Ga naar de App-store of Google Play Store en zoek op SmartCom’ (BusinessApps)
  2. Na het downloaden, type in ‘de vreedzame wijk’ en de app opent vanzelf